آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه های دولتی تاکید کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه های دولتی تاکید کرد

به گزارش رویداد ایساتیس؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در آخرین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی از وضعیت بارندگی و سند سازگاری با کم آبی، بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه های دولتی تاکید کرد. محمدمهدی جوادیان زاده با

عکس