پس از رقابت یک روزه مقام اول و دوم در بخش حرفه ای را به ترتیب فائزه عابدینی و معصومه اعجمی کسب کردند و صوت داوودی و فرزانه قطبی زاده مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

گفتنی است در بخش آماتور نیز عسل عادی، یگانه رعیت و سیما زارع شاهی به ترتیب اول تا سوم شدند.