ثبت ۷۵.۷ میلیمتر بارش در استان یزد / رتبه ۲۴ استان یزد به لحاظ میزان بارندگی در بین سایر استان ها

ثبت ۷۵.۷ میلیمتر بارش در استان یزد / رتبه ۲۴ استان یزد به لحاظ میزان بارندگی در بین سایر استان ها

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد گفت:در سال آبی 1402-1401 مقدار بارندگی استان یزد تا پایان بهمن ماه براساس داده های ایستگاه های منتخب شرکت آب منطقه ای 75.7میلی متربوده است.؛