حماسه حضور

حماسه حضور

گوشه ای از حضور مردم و مسئولین پای صندوق های رای؛